top of page

Support Group

Public·9 members

Logo Düzəltmək: Online və Pulsuz Logo Tasarım Programı


Logo düzəltmək: Nəyə diqqət etmək lazımdır?
Logo düzəltmək bir biznes və ya layihə üçün vacib bir addımdır. Logo sizin markanızın yüzüdür və müştərilərinizə ilk təsuri bırakır. Yaxşı bir logo sizin brendinizin məqsədini və dəyərlərini əks etdirir və onu tanınır və yadda qalan edir. Bu məqalədə sizin üçün logo düzəltmək üçün faydalı məlumatlar və alətlər təqdim edirik.
logo düzəltməkLogo növləri
Logo düzəltmək üçün bir çox növ vardır. Hər biri öz xüsusiyyətləri və üstünlükləri ilə seçilir. Aşağıda 6 Ən məşhur logo növünü tanıdıq:


 • Wordmark: Bu növ logoda yalnız markanın adı istifadə olunur. Məsələn Google, Coca-Cola və Disney kimi logolar. Bu növ logolar sadə və yadda qalan olur. • Pictorial: Bu növ logoda bir şəkil vardır ki markanın simvolu olur. Məselen Apple, Twitter vë Nike kimi logolar. Bu növ logolar vizual vë unikal olur. • Abstract: Bu növ logoda bir abstrakt form vardır ki markanın konsepsiyasını ifadë edir. Mëselen Adidas, Pepsi vë BP kimi logolar. Bu növ logolar yaradıcı vë müasir olur. • Emblem: Bu növ logoda markanın adı bir şeklin içindë yerlëşir. Mëselen BMW, Starbucks vë NASA kimi logolar. Bu növ logolar formal vë klassik olur. • Lettermark: Bu növ logoda markanın adının baş hërflëri istifadë olunur. Mëselen IBM, CNN vë HBO kimi logolar. Bu növ logolar qısa vë effektiv olur. • Mascot: Bu növ logoda bir maskot vardır ki markanın xarakterini timsal edir. Mëselen KFC, Pringles vë Michelin kimi logolar. Bu növ logolar sevimli vë dostane olur.Logo düzeltmeyin prosesi
Logo düzeltmek üçün aşağıdakı addımları izləmək lazımdır:


 • Fikir toplama: Bu addımda markanızın məqsədini, dəyərlərini, hədəf auditoriyasını vë rəqiblərini təhlil edirsiniz. Logo düzəltmək üçün ilham vë ideya axtarır vë onları qeyd edirsiniz. • Qaralama: Bu addımda fikirlərinizi vizual olaraq təsvir edirsiniz. Logo düzəltmək üçün müxtelif növ vë formaları sınaqdan keçirir vë onları kağızda vë ya kompüterdə çizirsiniz. • Dizayn: Bu addımda qaraladığınız logoları daha detallı vë keyfiyyətli şəkildə hazırlayırsınız. Logo düzəltmək üçün rəng, şrift, simvol vë yerlëşmə kimi elementləri seçir vë uyğunlaşdırırsınız. • Təqdimat: Bu addımda dizayn etdiyiniz logoları müştəriləriniz vë ya ictimaiyyətin rəyinə çatdırırsınız. Logo düzəltmək üçün logonun mənasını, üstünlüklərini vë istifadə mühitlərini göstərirsiniz. • Təhvil verme: Bu addımda son seçilmiş logonu müştəriləriniz vë ya layiheniz üçün tamin edirsiniz. Logo düzeltmek üçün logonun bütün formatlarını, ölçülërini vë standartlarını verirsiniz.Logo düzeltmeyin ipucları
Logo düzeltmek üçün aşağıdakı ipuclarına diqqet edin:


 • Sadeliy: Sadeliy logo düzeltmeyin Ən vacib prinsiplerindën biridir. Sadeliy logonun oxunması, anlaşılması vë yadda qalması üçün lazımdır. Sadeliy logo düzeltmeyin üçün lazımsız detallardan uzaq durun. • Relevans: Relevans logo düzeltmeyin ikinci vacib prinsiplerindën biridir. Relevans logonun markanızın mqsedini, dyrlerini vë auditoriyasını Əks etdirmesi üçün lazımdır. Relevans logo düzeltmeyin üçün markanızın xarakterin vë mesajını nzmde tutun. • Yaddaqalanlıq: Yaddaqalanlıq logo düzeltmeyin üçüncü vacib prinsiplerindën biridir. Yaddaqalanlıq logonun müştěrilěrinizin zehnin de iz buraxması üçün lazımdır. Yaddaqalanlıq logo düzeltmeyin üçün unikal, yaradıcı vë vizual olun. • Ölçülülük: Ölçülülük logo düzeltmeyin dördüncü vacib prinsiplerindën biridir. Ölçülülük logonun müxtelif ölçülërde vë mühitlerde istifadě oluna bilmesi üçün lazımdır. Ölçülülük logo düzeltmeyin üçün sadě, tǝmiz vë aydın olun. • Reng seçimi: Reng seçimi logo düzeltmeyin beş inci vacib prinsiplerindën biridir. Reng seçimi logonun markanızın xarakterini, duyğularını vë mesajını vermesi üçün lazımdır. Reng seçimi logo düzeltmeyin üçün psixologiya, kultura vë trendlərə diqqet edin.Logo düzeltmeyin alətləri
Logo düzeltmek üçün bir çox onlayn alət vë resurs mövcuddur. Bu alətlər logo düzeltmeyin prosesini asanlaşdırır vë sizə müxtelif növ vë stil logolar yaratmaq imkanı verir. Aşağıda 4 Ən məşhur logo düzeltmeyin alətini tanıdıq:


logo düzəltmək üçün 5 ən yaxşı sayt


logo düzəltmək üçün pulsuz alətlər


logo düzəltmək üçün nəyə ehtiyac var


logo düzəltmək üçün photoshop istifadə etmək


logo düzəltmək üçün nümunələr və şablonlar


logo düzəltmək üçün online xidmətlər


logo düzəltmək üçün peşəkar dizaynerlər


logo düzəltmək üçün rənglərin seçimi


logo düzəltmək üçün fontların seçimi


logo düzəltmək üçün ikonların seçimi


logo düzəltmək üçün brendinizin adını necə seçməlisiniz


logo düzəltmək üçün biznesinizin sahəsini necə göstərməlisiniz


logo düzəltmək üçün müştəri hedeflərinizi necə nəzər almalısınız


logo düzəltmək üçün rəqabətli analiz necə aparılmalıdır


logo düzəltmek üçün yaradıcılıq v


Alətin adı


Alətin xüsusiyyətləri


Alətin qiyməti


Canva


Bu alət logo düzeltmeyin üçün yüzlərlə şablon, simvol, rǝng vë şrift tǝklif edir. Bu alət ilǝ logo düzeltmeyin yanında digǝr dizayn işlǝrini dǝ edǝ bilǝrsiniz.


Bu alətin bazik versiyası pulsuzdur. Pro versiyası isǝ ayda 12.95 dollaradır.


Looka


Bu alət logo düzeltmeyin üçün suni intellekt istifadǝ edir. Bu alət sizin markanızın adını, sahǝsini vë üslubunu soruşur vë sizin üçün uyğun logolar yaradır.


Bu alətin qiymǝti logo başına 20 dollardan başlayır.


Adobe Express


Bu alət logo düzeltmeyin üçün Adobe-nin tǝcrübǝsindën faydalanır. Bu alət sizin üçün müxtelif növ vë stil logolar yaratmaq imkanı verir.


Bu alətin pulsuz versiyası var, amma bütün xüsusiyyetlǝrdǝn istifadǝ etmǝk üçün ayda 9.99 dollar ödǝmǝk lazımdır.


Wix Logo Maker


Bu alět logo düzeltmeyin üçün Wix-nin platformasından istifadě edir. Bu alět sizin markanızın adını, sahěsini vě üslubunu soruşur vě sizin üçün uyğun logolar yaradır.


Bu alětin qiyměti logo başına 20 dollardır.


Xülasə
Logo düzeltmek bir biznes vě ya layihě üçün vacib bir addımdır. Logo sizin markanızın yüzüdür vě müştěrilěrinizě ilk těsuri bırakır. Logo düzeltmek üçün faydalı mělumatlar vě alětlěr těqdim etdik. Bu mělumatlar vě alětlěr sizin logo növlěri, logo düzeltmeyin prosesi, logo düzeltmeyin ipucları vě logo düzeltmeyin alětlěri haqqında biliklěrinizi artıracaq. İndi isě öz logonuzu yaratmağa başlayın!


FAQs
 • Logo düzeltmek ne qeder pula mal olur?: Logo düzeltmeyin qiym əti logo düzəltməyin növünə, keyfiyyətinə və mütəxəssisinə görə dəyişir. Logo düzəltmək üçün onlayn alətlərdən istifadə etmək ən ucuz variantdır, amma logonun unikal və yaradıcı olması üçün bir dizaynerlə işləmək daha yaxşıdır. Logo düzəltmeyin qiyměti 20 dollardan 1000 dollara qədər ola bilir. • Logo düzeltmek ne qeder vaxt aparır?: Logo düzeltmeyin vaxtı logo düzeltmeyin növünə, prosesinə vë tələblərinə görə dəyişir. Logo düzeltmeyin prosesində fikir toplama, qaralama, dizayn, tǝqdimat vë tǝhvil verme kimi addımlar var. Logo düzeltmeyin vaxtı bir günden bir aya qǝdǝr ola bilir. • Logo-nu necǝ qoruyacağam?: Logo-nu qorumaq üçün onu qeydiyyatdan keçirmek lazımdır. Qeydiyyatdan keçirilmiş logo sizin mülkiyyetinizdir vë heç kim onu sizin icazǝniz olmadan istifadǝ edǝ bilmǝz. Qeydiyyatdan keçirilmiş logo-nu müdafiǝ etmǝk üçün sizin hüquqi sanksiyalarınız var. • Logo-nu necǝ dǝyişdirǝ bilǝrǝm?: Logo-nu dǝyişdirǝ bilmǝk üçün logo-nun orijinal fayllarına malik olmaq lazımdır. Bu fayllar logo-nun formatını, ölçülǝrini vë elementlǝrini dǝyişdirƏ bilƏcƏk proqramlarla açıla bilir. Měsělěn Adobe Illustrator, Photoshop vë ya Corel Draw kimi proqramlar. Logo-nu děyişdirěrkěn markanızın xarakterini vě mesajını saxlamağa diqqet edin. • Logo-nu harada istifadě ede bilƏrƏm?: Logo-nu istifadě etmƏk üçün ölçülülük prinsipinƏ riayet etmƏk lazımdır. Bu demekdir ki, logo-nun müxtelif ölčülƏrdƏ vƏ mühitlƏrdƏ oxunması, anlaşılması vƏ yadda qalması lazımdır. Logo-nu biznes kartlarından, veb saytlardan, sosial mediadan, reklam panolarından, t-shirtlƏrdƏn vƏ digƏr maddi vƏ qeyri-maddi vasitƏlƏrdƏ istifadƏ ede bilersiniz.

 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  Group Page: Groups_SingleGroup
  bottom of page